Номинация за награда на Програма LIFE

Проектът ни е номиниран за награда на Програма LIFE за отлични постижения в опазването на природата и биоразнообразието!

Европейската комисия обяви номинициите за тазгодишните награди LIFE. Наградите са признание за отлични постижения в опазването на природата, околната среда и климата. Проектът Свободни от инвазивни чужди видове местообитания на Фондация „Информация и природозащита“ и Екофорум за природата е един от трите избрани в област Природа и биоразнообразие тази година, от всички проекти на 27-те страни членки на ЕС, които завършват през 2023 г.

Наградите на Програма LIFE на ЕК целят преди всичко да насочат вниманието на близо 450-те милиона жители на страните от Съюза към ценността на природата и да привлекат тяхната подкрепа за опазването й.

Всяка година се присъждат две награди за проекти в сфрерата на биологичното разнообразие и природата – една, определена от жури от експерти и една – чрез гласуване на широката аудитория от всички страни-членки.

Нашият екип ще превърне огласяването на номинацията ни за награда, в кампания за опазване на ценните местообитния и видовете в тях, в зоните от НАТУРА 2000. На тази страница представяме резултатите от проекта, които бяха оценени най-високо от Програма LIFE и трябва да бъдат популяризирани и подкрепени от всички заинтересовани институции, местни общности и от националната аудитория, за да опазим заедно  скъпоценната ни дива природа.

Подпомагаме размножаването на Дървовидната хвойна - един от най-древните, редки и бавно развиващи се видове растения на Континента!

Проектът направи пробив в целия ЕС в размножаването на Juniperus Excelsa – дърводвидна хвойна. Успяхме да вкореним резници. Обещаващ метод се оказа и презасаждането на млади екземпляри, поникнали в територията ни на работа, там където имат най-добри шансове за оцеляване. Наблюдаваме и се грижим за поставените за вкореняване около 450 резници, за да растат здрави и послужат за възстановяване на местообитание 9560*, в Поддържан резерват „Изгорялото гюне“. Наблюдаваме и пониците около плодоносни дървета в резервата. Очакваният брой фиданки е над 1000. Когато укрепнат, ще ги презасадим в местообитанието. Подобрихме условията за развитие на Juniperus Excelsa като премахнахме конкурентните и инвазивни чужди видове растения (ИЧВ), подобрихме видовия състав и структура и условията за естествено възобновяване.

В резултат на работта ни територията на местообитанието, в зоната от НАТУРА 2000, с SDF BG0001030 беше значително увеличена, в базата данни на ЕК (от 2,59 ha на 54,83 ha). Оценките му по показатели Представителност и Относителна повърхност бяха повишени, в резултат на нашия проект.

Устойчивостта на тези резултати подсигурихме чрез Програмата за опазване, разработена съвместно и приета от ключовите заинтересовани страни.

Постиженията ни се базират на опита почерпен от три проекта по Програма LIFE, които направиха проучвания и опити за размножаването на Juniperus Excelsa: LIFE16NAT/BG/000817 „Възстановяване и подобряване на природозащитния статус на приоритетни горски хабитати от мрежата Натура 2000 в България”;  LIFE12NAT/GR/000539 JunEx „Гръцки хвойнови гори“ в Национален парк Преспа и LIFE10 NAT/CY/000717 JUNIPERCY за опазване на ендемични гори с видове Juniperus в Кипър.

Допринасяме за опазването на пасища и ливади, в тревни местообитания, в Защитена зона „Централен Балкан буфер”

Проектът подобри състоянието на общински и частни пасища и ливади в тревните местообитания 6510 и 6210. Обучихме стопаните им как да ги поддържат и чистят от ИЧВ, нитрофилни и рудерални растения, за да получават повече и по-качесвени сено и възможности за паша. Община Карлово прие предложените мерки за опазване и ги включи в договорите на арендаторите на всички общински земи. Това, както и Програмата опазване на местообитанията 6510 и 6210 в зона Натура 2000 BG BG0001493 „Централен Балкан буфер” са стабилна база за по-добро управление и поддържане на голямото видово разнообразие в пасищата и ливадите в дългосрочен план.

Поддържаме смесени широколистни гори с явор, липа и ясен в национален парк „Централен Балкан“

В Местообитание 9180* Смесени гори от съюза Tilio-Acerion, върху сипеи и стръмни склонове засадихме 33 234 фиданки от характерни за него видове дървета, храсти и лози. Възстановихмме 8,41 ха. Отстранихме конкурентни растителни видове и ИЧВ и намалихме заплахата от тях върху 1333,12 ха. Площта на местообитанието в зоната се увеличи с повече от 24,04 ха. Данните са предоставени на МОСВ за актуализиране на стандартия формуляр за зоната, в НАТУРА. Устойчивостта на резултатите е подсигурена от Програма за опазването му и споразумение за изпълнението ѝ, подписано с ключовата за опазването му заинтересована страни и управител на територията – Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан“.

Натрупахме и популяризираме ценна информация и опит за контрола на най-опасните за България инвазивни чужди видове растения

Проектът и интернет страницата му се превърнаха в основен източник на информация за заплахата и контрола върху ИЧВ растения в страната. Създадохме и споделихме с всички заинтересовани данни, програми и материали за обучения и Ръководство с добри практики. Обучени бяха служителите на Министерството на околната среда и водите на централно и регионало ниво. Съвместно с Министерството проведохме медийна кампания за ИЧВ и публикувахме статии за най-застрашаващите българската природа ИЧВ растения. Национален Форум събра експерти от повечето отговорни институции, академични и научни организации, за да обменим опит и информация за опазване на местообитанията в НАТУРА 2000 и борбата с една от най-големите им заплахи – ИЧВ растенията.