Местообитание 6510 Низинни сенокосни ливади

Местообитание 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик

Местообитание 9180* Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове

Местообитание 9560* Ендемични гори от хвойна (Juniperus spp.)

Инвазивни чужди видове