Филмът „Пришълците” на Цветелина Атанасова разказва защо са вредни инвазивните видове растения и животни. Те са нетипични за българската екосистема. Идват от далеч, пренесени от хората, или като “стопаджии” по суша, въздух и вода. Това е една от най-големите заплахи за световното биоразнообразие.

Гледайте филма

Кои видове са чужди?

Чужди са видове, които са внесени отвън, а не са естествено разпространени у нас. Появата им е резултат от човешките дейности – транспорт, туризъм, търговия, земеделие, градинарство, залесяване. Понякога навлизането става и като се преодоляват естествените бариери между страните и континентите – през водните басейни, с птиците и животните и др.

Повечето инвазивни чужди видове (ИЧВ) растения имат мощни механизми за размножаване и оцеляване. Те не са претенциозни към околната среда и нямат естествени вредители. Лесно се натурализират и разпространяват, без човешко участие.

Едни от най-разпространените и опасни чужди инвазивни растения в Европа са айлант, амброзия, бяла акация (салкъм), черна акация (аморфа), жлезиста слабонога, фалопия, ясенолистен клен, американска и канадска злолетица и др.

Галерия

Разгледайте нашата галерия с изображения на чужди инвазивни растения у нас

Въздействие

ИЧВ растенията навлизат бързо и завземат ливади, пасища, гори. Извличат хранителните вещества и водата от почвата, влияят на светлинния режим, с което потискат развитието на местните растения и довеждат до тяхното намаляване и изчезване.

Освен че предизвикват необратими промени в дивата природата, ИЧВ нанасят сериозни стопански щети и застрашават здравето на хората, и по-конкретно причиняват:

  • загуба на селскостопанска продукция и все по-големи разходи за борба с плeвели, като амброзия, щир, балур, татул, злолетица и др.;
  • намаляване на обработваемите земи, пасища и ливади, заради навлизане на аморфа, бяла акация, айлант;
  • разрушаване на инфраструктура – Айлант, аморфа, фалопия имат мощна коренова система и множество коренови издънки. Семената на много видове се разселват и поникват по сгради, църкви, манастири, като причиняват разрушение на културни паметници, канали, укрепителни стени.

Някои ИЧВ растения, като амброзия и гигантски хераклеум, предизвикват алергии, астма, кожни заболявания (дерматити).

Политики на ЕС и България

Европейският съюз има специална политика за предотвратяване на навлизането и управление на разпространението на ИЧВ. Водеща роля в нея има Регламент №1143/2014. Регламентът е задължителен за всички страни-членки и те са длъжни да прилагат съгласувани действия за ограничаването на ИЧВ. Към него има Списък на инвазивните чужди видове, които засягат Съюза. Редовно се разглеждат предложения за включване на нови видове в него. Първият Списък на Съюза е приет през 2016 г., а последният – през юли 2019 г. Списъкът на Съюза с инвазивни чужди видове растения, в който са отбелязани и тези, които се срещат у нас, ще намерите тук.

България, развива и своя национална законодателна рамка и политика срещу ИЧВ.

Полезни публикации за ИЧВ растения

 

  • Книга „Инвазивни чужди видове растения в България“
    Книгата е издадена през 2012 г. от  Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) към БАН по проект финансиран от Фонд „Научни изследвания”. В нея са представени 60 ИЧВ растения в България, както и терминология, исторически данни и друга полезна информация. За всеки вид има: 1) описание; 2) биология и екология; 3) произход и разпространение; 4) контрол; 5) литература. Книгата е много богато илюстрирана със снимки на всички представени видове.

 

Презентации за ИЧВ растения

 

19 най-опасни ИЧВ растения

Съвместно с Министерство на околната среда и водите (МОСВ) публикувахме статии за най-застрашаващите българската природа инвазивни чужди видове растения. Посетете сайта на Министерството и прочетете за различните видове.

Мерки за ограничаване на инвазията и контрол

Трябва да ограничим разпространението на ИЧВ растения, като прилагаме специални мерки, съобразени с биологичните и екологичните особености на всеки от тях!

Съгласно Регламент 1143/2014 по отношение на ИЧВ, които засягат ЕС държавите членки трябва да предприемат следните мерки: предотвратяване на навлизането; ранно откриване и бързо ликвидиране на нови ИЧВ; и контрол на вече широко разпространените ИЧВ. Мерките за контрол следва да бъдат пропорционални на въздействието върху околната среда и да са съобразени с местните условия. Те са насочени към премахване, контрол на популацията или ограничаване на разпространяването на инвазивния чужд вид.

Има няколко основни метода, с известен успех при борбата с ИЧВ растения: механичен, екологичен, химичен и биологичен. Най-добре е да прилагаме комбинация от различни методи, в зависимост от конкретните условия, с дейното участие на всички заинтересовани.

Неправилната борба с ИЧВ дървета и храсти само умножава и задълбочава проблема. При отсичане и опожаряване се образуват множество коренови издънки и още по-гъсти обраствания. В почвата има спящи семена и унищожаване на старите храсти и дървета води до просветляване на мястото и стимулира образуването на голям брой нови млади растения.

Третирането с хербициди може да е успешно. Видът и количеството им обаче трябва точно да се определи от експерт, за да не се стигне до замърсяване на почвите, водите и унищожаване на местни растения и животни.

Нужна е последователна и упорита борба, в продължение на години, до пълно унищожение на третираните групи. Всяко останало стъбло дава възможност на кореновата система да се възстанови и да образува нови издънки.

Най-сигурният начин за предпазване е да не се позволява навлизането на тези видове и да се реагира веднага, при първата поява на нови растения. Ограничаването на разпространението е основен подход за борба с ИЧВ растенията. Това може да стане само с подкрепата на местните общности, които живеят в близост до защитените природни територии и местообитанията в зоните от мрежата Натура 2000 и всички, които имат интереси и отговорности, свързани с тях. Информация и снимки за подбрани методи за контрол на ИЧВ растения ще намерите тук.

В рамките на проекта прилагаме методи за премахване и ограничаване на три от най-агресивните инвазивни видове дървета и храсти в България айлант, акация и аморфа. Te са включени в списъка на най-опасните инвазивни чужди видове, застрашаващи биоразнообразието в Европа.

Ползвайте Ръководството с добри практики за поддържане на тревни и горски природни местообитания и начини за контрол и премахване на инвазивни чужди видове дървета и храсти. Ръководството е създадено в рамките на проекта и представя практическия опит на експертния екип. Методите са онагледени със снимки и схеми.

Словенският Институт за гората издаде „Наръчник за разпознаване на инвазивни чужди видове в европейските гори” на английски език. Това е полезно помагало за обучение по разпознаване и ограничаване на чуждите видове дървета, храсти, пълзящи и тревисти растения, гъби, бактерии, насекоми, птици и бозайници в горите. Можете да го разгледате и свалите тук.

Подготвено е на словенски език, в рамките на проект „Повишаване на осведомеността, обучение и мерки за ограничаване на инвазивни чужди видове в горите“ (LIFE ARTEMIS), който се финансира от Програма LIFE на Европейската комисия. Проектът се изпълнява от Министерството на околната среда и пространственото планиране на Република Словения и Словенската агенция за изследвания. Версията на английски е адаптирана за международната общественост и много от видовете са специално добавени.

Тук ще откриете коректен списък с българските имена на ИЧВ от наръчника.

Айлант, китайски ясен,
див орех (Ailanthus altissima)

Бяла акация, салкъм,
лъжеакация (Robinia pseudoacacia)

Черна акация, синя акация,
аморфа (Amorpha fruticosa)

Абонирайте се, за да получавате нашия бюлетин с интересна информация за местообитанията!