Фондацията

Мисията на Фондация “Информация и природозащита” е да допринася за опазване на дивата природа на България, като изпълнява природозащитни проекти за решаване на значими за обществото и поминъка на местните хора проблеми. Всички проекти на Фондация “Информация и природозащита” и опита на екипа й са представени на: www.ecologybg.com.

Екипът на Фондацията има 14 годишен опит като посредник между различни заинтересовани страни. Провежда кампании за опазване на биологичното разнообразие. Мотивира участието на хора и институции с различни интереси, за постигане на общи цели и създаване на съвместни продукти.

Имаме опит и добро взаимодействие  с институциите и организациите в избрания район на действие, както и с експертите от отговорните за опазването на местообитанията на национално ниво институции.

Този сайт е единствената за сега у нас платформа с информация, материали, съвети и успешни примери за поддържане на избраните местообитания и опазването им от нашествието на инвазивни чужди видове растения. Целта на съществуването й е да подпомогне всяка институция, която има отговорности за местообитанията, както и да допринесе за икономическото развитие на България и опазване здравето на хората.

Пишете ни

    * Всички полета са задължителни!