Опазването на ценните природни територии и поддържането им свободни от ИЧВ растения зависи от подкрепата на всички заинтересовани страни, които имат задължения и отговорности към природните местообитания 6510, 6210, 9180* и 9560*. Само с тяхното участие и съдействието на местните общности е възможно да бъдат постигнати и целите на проекта.

Създаваме модел за съвместно управление, възстановяване и поддържане на местообитанията в благоприятно природозащитно състояние, заедно със собственици и управители на земите, фермери, администрации на общини и защитени територии, горски служители, ползватели на природните ресурси и всички заинтересовани. Всички участници ще осъзнаят ролята си в оценката на въздействието на ИЧВ и в мерките за тяхното ограничаване и премахване.

Съвместното планиране на действия и мерки е доказано най-ефективният подход за опазване на природата по света. Само когато са добре информирани и участват при взимането на решения за бъдещето на едно местообитание, местните хора и всички заинтересовани имат усещане за съпричастност и се включват в грижите за него.

Моделът за създаване и изпълнение на съвместни програми за опазване на местообитанията и контрол на дървесните и храстови ИЧВ растения в тях ще бъде популяризиран в цялата страна.

Тук ще намерите повече за работата със заинтересованите страни за създаването и изпълнението на съвместените програми за опазване на местообитания 6510, 6210, 9180* и 9560* и контрол на дървесните и храстови ИЧВ растения в тях.

„За природа свободна от инвазивни чужди растения“

Дискусионен форум за споделяне на добри практики за опазване на ценни природни местообитания в Натура 2000 и препоръки за ограничаване на ИЧВ дървета и храсти, провел се на 10 юни 2022 г.