Отговорни за опазване на ливадите и пасищата са техните собственици и ползватели –  земеделски производители, общини, фирми, кооперации. За опазването им от инвазивни чужди видове растения е важно всички, които волно или неволно внасят такива видове, както и институциите, които могат да способстват за тяхното ограничаване или премахване да участват в дейностите по проекта.

Това са:

  • Земеделските стопани в общини Априлци, Етрополе, Казанлък, Карлово, Павел баня, Севлиево, Сопот, Тетевен, Троян, Угърчин
  • Общинските администрации и общинските служби „Земеделие”
  • Областни служби „Земеделие” – Габрово, Ловеч, Пловдив, Стара Загора
  • Областните управи – Габрово, Ловеч, Пловдив, Стара Загора
  • РИОСВ – Велико Търново, Пловдив, София, Стара Загора

Отношение относно инвазивните чужди видове в ливадите и пасищата имат и:

  • Областни пътни управленияГаброво, Ловеч, Пловдив, Стара Загора
  • Железопътни секции – Пловдив, София
  • Пчелари от района

За пилотна територия за местообитания 6510 и 6210 е избран районът на гр. Карлово и гр. Сопот, в защитена зона „Централен Балкан-буфер”.  Добри практики за поддържане на ливадите и пасищата, и за очистването им от ИЧВ растения извършваме и демонстрираме заедно със стопаните и ползвателите им. Стремим се да привлечем и земеделските производители от останалите общини в защитената зона да участват в целия процес – от запознаване с проекта, през анализ и обсъждане на проблемите – до взимане на решения. Те могат да наблюдават и как се провеждат мерките на терен и какви са получените резултати, за да приложат полезните за тях практики в ливадите и пасищата, които ползват.

Дейности по проекта

Представяне на дейностите за подобряване състоянието на местообитания 6510 Низинни сенокосни ливади и 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества  върху варовик през 2018 г. и 2019 г. ще намерите в рубрика „Опазване” за местообитание 6510 и местообитание 6210.

Водеща в съвместното управление е Програма за опазване на местообитания 6510 Низинни сенокосни ливади и 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (2023-2028 г.). Тя е разработена в рамките на Проекта, с участието на експерти по устойчиво ползване на тревните местообитания от Аграрен Университет – Пловдив и от неправителствени организации. Тя е съобразена със законовите норми за опазване на биологичното разнообразие и на земеделските земи и с Националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята. Дейностите за устойчиво ползване на тревните местообитания предвидени в нея са включени в договорите на земеделските стопани-наематели на общински земи в община Карлово.