Защо са важни местообитанията?

Местообитанията, чрез екосистемите и биологичното разнообразие в тях, са в основата на природните процеси. Без  тях атмосферните, климатични, хидрологични и биохимични явления са невъзможни. Кислородът, най-важната съставка на въздуха и ключов елемент за повечето жизнени функции, е продукт на фотосинтеза на около 300 хиляди вида организми, които съдържат хлорофил. Сред местообитанията най-важни за пречистване и осигуряване на свеж въздух за живите организми са горите. Те „обезвреждат” около 10% от въглерода от емисии, произведени от човешки дейности, в Европа. Така намаляват парниковите газове и допринасят за регулиране на климата.

Почвата е естествена структура, създадена с участието на почвообразуващи организми и благодарение на тях има така важното свойство плодородие.

Микроорганизмите, гъбите, растенията, безгръбначните и гръбначни животни имат важна роля за разграждането и кръговрата на хранителните вещества, биологичната борба с вредителите и болестотворните организми, опрашването, естественото опазване и пречистване на водите, предпазването от наводнения, преработването на промишлените и органичните отпадъци.

Биологичните ресурси в местообитанията са и източник на храна за хората. Те играят важна роля за опазване на човешкото здраве. Местообитанията и биоразнообразието в тях осигуряват на хората възможности за здравословен живот, отдих и туризъм. Те са важни за качеството на живот на хората. Разнообразието на природата е категория на общочовешките естетически и духовни ценности, на човешката култура. Природата е ценност, независимо от всякакви осезаеми придобивки.

Всички тези ползи специалистите наричат „екосистемни услуги“ и ги разделят на следните групи:

 • Материални (продоволствени) – храна, вода, дървесина, фураж, лечебни растения.
 • Регулиращи и поддържащи – поглъщане на въглерода, предпазване от природни бедствия, пречистване на водите, опрашване на растенията, запазване на разнообразието от животни и растения.
 • Културни, нематериални – отдих и възстановяване, обучение и научни изследвания, естетическа наслада и творческо вдъхновение.

Някои екосистемни услуги, като храна, дървесина, фураж, могат лесно да бъдат остойностени, а за други е трудно. Значителна част от ценните местообитания в Европа са в зоните от екологичната мрежа Натура 2000. Според неотдавнашни оценки на Европейската комисия, екосистемните услуги от мрежата Натура 2000 са на стойност от около 200 до 300 милиарда евро годишно.

Екосистемни услуги от местообитанията, в които се изпълнява проекта

Ползи за хората от низинните сенокосни ливади (местообитание 6510) и сухите тревни и храстови съобщества върху варовик (местообитание 6210)

В низинните сенокосни ливади и пасищата се срещат много видове растения, сред тях и редки и застрашени орхидеи. Обитават ги много видове птици и дребни бозайници, огромен брой насекоми, в това число и редки пеперуди. Двете тревни местообитания съхраняват ценно за страната и Европа биоразнообразие и са защитени според националното и европейско законодателство.

Състоянието на ливадите и пасищата винаги е зависело от животновъдството. Те предоставят важни екосистемни услуги:

 • Материални услуги –  От стотици години се ползват като ценен източник на богата на белтъчини, витамини и минерални соли храна за селскостопанските животни – сено, през зимата и паша през пролетта и есента. Тревните съобщества осигуряват около 200 000 т суров протеин годишно.
  Ливадите у нас заемат около 19 000 ха. Косят се по един, рядко и два пъти, годишно. Добивът на сено обикновено варира от 190 до 320 кг/дка. По-висок е когато има повече бобови растения и особено детелини. След коситбата се допуска паша.
  Растителната биомаса, която се получава от ливадите и пасищата може да се използва и за получаване на енергия.
  Тревните съобщества предоставят паша и за медоносните пчели.
  В тях се събират гъби и билки.
 • Регулиращи и поддържащи услуги – Ливадите и пасищата предпазват почвата от водна и ветрова ерозия чрез здравия и плътен чим, на житните растения. Оползотворяват въглеродния диоксид, с което допринасят за пречистване на въздуха и намаляване на парниковия ефект. Предпазват подпочвените води от замърсяване, способстват за регулиране на водния отток и поддържане на водния баланс.
 • Културни услуги – Ливадите и пасищата са ценено място за отдих и туризъм. Представляват обект на интерес за изследователи и любители на ботаниката и ентомологията, художници, писатели, фотографи.

Ползи за хората от смесените гори от липа и явор (местообитание 9180*) и горите от дървовидна хвойна (местообитание 9560*)

Горите в местообитания 9180* и 9560* опазват ценно биологично разнообразие. Голям брой от дивите животни и растения в тях са редки и застрашени и са от особена ценност за България и Европа.

Местообитания 9180* и 9560* предоставят и значими екосистемни услуги:

 • Материални услуги – дървесина и дърва за огрев. В миналото, преди видът да стане толкова рядък и защитен, дървовидната хвойна се е смятала за много добър материал за моливи и в столарството. Както и при обикновената хвойна, младите клонки и плодове съдържат ценно за медицината и хранително-вкусовата промишленост етерично масло. Днес тези ползи са вече загубени за нас. Дървовидната хвойна е много подходяща за декоративни цели. Добре развитите дървета са с красива синкавозелена конусовидна корона, която по стройност и хубост наподобява кипариса. Подходяща е за паркове и градини, особено на сухи места и когато е необходим бавно растящ вид.
  В местообитание 9560* се събират билки и горски плодове – здравец, лечебна иглика, медуница, драка, мащерка, бял равнец, жълт кантарион, къпина, черен бъз, малини, лешници.
  Изобилието на открити места и разнообразието от треви дава добра паша за медоносните пчели. В миналото, в по-достъпните им части, са пасли домашни животни.
 • Регулиращи и поддържащи услуги – Горите в местообитания 9180* и 9560* допринасят за пречистване на въздуха и намаляване на парниковия ефект. Имат много ценна почвоукрепваща роля и предпазват стръмните, песъкливи и каменисти склонове от ерозия и свлачища. Това важи особено за местообитание 9180*, което е на много стръмни и ерозирали терени. Дървовидната хвойна е подходяща за припечни, каменливи склонове, в южните части на страната. Горите в местообитания 9180* и 9560* способстват за снегозадържане, водозадържане и регулиране на речния отток.
 • Културни услуги – горите от дървовидна хвойна, както и тези от липа и явор, предоставят възможности за отдих и туризъм, образователни дейности и научни изследвания. Те представляват интерес за специализиран еко-туризъм и особено за наблюдение на редки видове птици.

Абонирайте се, за да получавате нашия бюлетин с интересна информация за местообитанията!