Служителите от местните власти и институции, отговорни за опазването на местообитанията и предпазването им от ИЧВ растения се нуждаят от знания и умения, за да изпълняват отговорностите си ефективно.

Важно е да се подготвят и за пълноценно участие в процеса на разработване и изпълнение на програмите за опазване на местообитания 6510, 9180* и 9560* и контрол на дървесните и храстови ИЧВ растения в тях, в рамките на Проекта. Те трябва да имат близки по ниво познания и общо виждане за ценността на природните ресурси и вредата от ИЧВ растения, за да дават принос за съвместното управление на местообитанията.

Провеждаме обучения, които не само да предоставят информация, но и да подобрят взаимодействието между специалистите от ключовите местни и регионални органи.

Обученията включват презентации и обсъждания по следните теми:

  • консервационна значимост и състояние на местообитанията;
  • заплахи и мерки за поддръжка и опазване;
  • ИЧВ дървесни и храстови растения в България – пътища на навлизане, въздействието им върху биоразнообразието, икономиката и човешкото здраве;
  • добри практики за наблюдение и отстраняване на ИЧВ растения, с ефективни мерки, съобразно специфичните условия;
  • научени уроци и добри примери.