Служителите от местните власти и институции, отговорни за опазването на местообитанията и предпазването им от ИЧВ растения се нуждаят от знания и умения, за да изпълняват отговорностите си ефективно.

Важно е да се подготвят и за пълноценно участие в процеса на разработване и изпълнение на програмите за опазване на местообитания 6510, 6210, 9180* и 9560* и контрол на дървесните и храстови ИЧВ растения в тях, в рамките на Проекта. Те трябва да имат близки по ниво познания и общо виждане за ценността на природните ресурси и вредата от ИЧВ растения, за да дават принос за съвместното управление на местообитанията.

В края на 2018 г. и началото на 2019 г. проведохме обучения, на които участваха представители на заинтересованите страни – експерти от МОСВ, ДНП ЦБ, ДФЗ, НССЗ, ЮЦДП, ЮЗДП, АПИ, общински администрации, земеделски производители, НПО. Целта на обученията беше не само да предоставят информация, но и да създадат възможност за срещи и подобрят взаимодействието между специалистите от ключовите национални, регионални и местни органи.

По-долу можете да видите презентации от обученията. Те са предназначени за всички, които се интересуват, от местообитанията, с които работим и проблема ИЧВ, както от района на проекта, така и в цялата страна. Ползвайте и Ръководството с добри практики за поддържане на тревни и горски природни местообитания и начини за контрол и премахване на инвазивни чужди видове дървета и храсти. Ръководството е създадено в рамките на проекта и представя практическия опит на експертния екип. Методите са онагледени със снимки и схеми.

Ливади и пасища - тревни местообитания 6510 и 6210

Представяне на местообитания 6510 и 6210 и тяхното значение за природата и хората /презентация с много снимки и малко текст/

Ще научите как да различите ливада от пасище, какво е преход между тях и защо понякога е трудно да ги разграничим. Със снимки са показани и проблеми на тревните местообитания – обрастване, разпространение на плевели и др.

Ливадите и пасищата като стопански ресурс. Обща характеристика и мерки за поддържане /презентация с много снимки и малко текст/

Защо ливадите и пасищата са важни за икономиката; Каква е ролята им за природата и хората; Какви треви се срещат в тях; Кои са полезни и кои вредни или отровни за животните; Каква е продуктивността им; Как се използват и  поддържат; Какви грешки се правят при управлението на ливадите и пасищата и какви мерки са подходящи за подобряване на състоянието им?

Плакат „Не изтощавайте ливадите и пасищата“

Препоръки за контрол на пашата и избягване на отрицателните последици от прекомерното използване на ливади и пасища.

Листовка „Как да получим повече и по-качествени трева и сено за животните от ливадите и пасищата?“

Почистване на останалите след пашата растения. Ползване на отделни части на ливадите и пасищата по различно времедва начина за поддържането им, които не изискват големи усилия и разходи, но имат много добър ефект.