Пряко отговорни за опазването, поддържането и възстановяването на местообитанието в обхвата на проекта са Министерството на околната среда и водите и неговата структура в областта – Регионална инспекция по околна среда и води в Пловдив.

Опазването от пожари е отговорност на Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението (РД ПБЗН), Пловдив чрез подразделението си в Стамболийски.

Отношение към опазването на местообитанието имат:

  • Агенция пътна инфраструктура към МРРБ чрез Областни пътни управления (ОПУ) Пловдив.
  • НЕК Предприятие ВЕЦ, група Кричим
  • Южно централно държавно горско предприятие и неговите регионални структури
  • Община Кричим
  • Местните общности

Дейности по проекта

Очаквайте текуща информация за дейностите по проекта за съвместното управление на местообитание 9560* Ендемични гори от хвойна.

Представяне на дейностите по проекта за подобряване състоянието на местообитание 9560* Ендемични гори от хвойна през 2018 г. и 2019 г. можете да видите в рубрика „Опазване”.