Пряко отговорни за опазването, поддържането и възстановяването на местообитанието в обхвата на проекта са Министерството на околната среда и водите и неговата структура в областта – Регионална инспекция по околна среда и води в Пловдив.

Опазването от пожари е отговорност на Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението (РД ПБЗН), Пловдив чрез подразделението си в Стамболийски.

Отношение към опазването на местообитанието имат:

  • „Електроразпределение Юг“ ЕАД в EVN Група
  • Агенция пътна инфраструктура към МРРБ чрез Областни пътни управления (ОПУ) Пловдив.
  • НЕК Предприятие ВЕЦ, група Кричим
  • Южно централно държавно горско предприятие и неговите регионални структури
  • Община Кричим
  • Местните общности

Дейности по проекта

Представяне на дейностите по проекта за подобряване състоянието на местообитание 9560* Ендемични гори от хвойна през 2018 г. и 2019 г. можете да видите в рубрика „Опазване”.

В рамките на Проекта разработихме Програма за опазване на местообитание 9560* Ендемични гори от Juniperus ssp. в ПР „Изгорялото Гюне“ и ЗЗ BG0001030 „Родопи-Западни“ (2023-2028 г.). Програмата включва дейности предвидени в Плана за управление на Резервата и предвижда съдействието на всички заинтересовани страни, в това число и бенефициентите на проекта. Съгласуван е с всички ключови институции и организации, които имат отговорности на територията.