За местообитанието

Местообитание 9560*, в България включва горите с дървовидна хвойна (Juniperus excelsa), известна и като гръцка или моливна. Те са сухолюбиви, сухоустойчиви съобщества от вечнозелени и листопадни храсталаци и ниски дървета, с богата тревна покривка. Срещат се само в райони със средиземноморски климат, при надморска височина между 100 и 400 м. Заемат предимно източни и южни склонове. Почвите са плитки, силно ерозирали и на много места с открити скални блокове, без почвената покривка.

Дървовидната хвойна е вечнозелено дърво, високо до 15 метра. Расте много бавно. Участва в местообитанието с 2 до 4-5 индивида на всеки десет дървета. Защитен вид е от Закона за биологичното разнообразие. Включен е в Червения списък на българските висши растения (2009) , в категорията „Уязвим“. Листата й са люсповидни, синкавозелени разположени срещуположно. Галбулите (шишарки, плодчета) са сферични с диаметър от 7 до 12 милиметра, отначало зелени, след узряване – тъмносини, покрити със сивосинкав восъчен налеп. „Цъфти“ март-април. Плодовете узряват на втората година.

Други дървесни видове в местообитанието са келяв габър, мъждрян, космат дъб, кукуч, бадемолистна круша. Храстите са предимно от драка и червена хвойна. Тревната растителност е много добре развита и разнообразна – главно с южен и източен произход.

В горите от дървовидна хвойна има много редки, застрашени и защитени растения, животни и гъби. От безгръбначните животни – голяма сага, лентокрилка. От гръбначните – леопардов смок, шипоопашата костенурка. Птици – голям маслинов присмехулник, червеногушо коприварче, орфеево коприварче, много от които са застрашени в цял свят.

Разпространени са растения, които се срещат само на Балканския полуостров и никъде другаде по света: жълт равнец, гръцка кръстатка, изящен карамфил, родопска мишовка, румелийски тръбоцвет.

Разпространение

Ендемични гори от хвойна са много рядко срещани в страните от Европейския съюз. Освен в България са разпространени  в Гърция, Италия, Испания, Кипър, Португалия и Франция. Местообитанието има 5 подтипа и обединява гори с участието на различни видове хвойна. Подтипът с дървовидна хвойна, се среща само в Албания, България, Гърция, Кипър и Република Македония. У нас е най-северното му разпространение.

Горите от дървовидна хвойна са ограничени само на две места, в България – Струмската долина и западни Родопи, на обща площ от 1160 ха. Най-голямото находище е в Кресненското дефиле. Най-представителните съобщества са в резерват „Тисата”.

В Родопите се среща в долината на р. Въча, южно от гр. Кричим, в Поддържан резерват „Изгорялото гюне”.  На югоизток от резервата, в землището на с. Скобелево е и Защитена местност „Козница”, обявена с цел опазване на най-голямото находище от дървовидна хвойна в Родопите. Много ограничено  се среща и по р. Чепеларска, южно от Асеновград, в Защитена местност „Находище на дървовидна хвойна”.

Карта на разпространение

Вижте схема на разпространение на местообитанието, според Червената книга на Република България

Състояние

Неслучайно по-голяма част от горите с дървовидна хвойна у нас са в защитени територии: Резерват „Тисата”, Поддържан резерват „Изгорялото гюне”, защитените местности „Моравска”, „Находище на дървовидна хвойна” и „Козница”.

Състоянието на местообитанието в Европейския съюз, е неблагоприятно-незадоволително или неблагоприятно-лошо. Затова е и приоритетно за опазване в Европейската екологична мрежа Натура 2000, съгласно приложенията към Директивата за местообитанията и Бернската конвенция и националния Закон за биологичното разнообразие. У нас 99% от местообитанието попада в защитените зони Кресна-Илинденци и  Родопи-Западни от мрежата Натура 2000. В Червената книга на Република България местообитанието е в категорията „Критично застрашено”.

Действие на проекта

Дейностите по проекта са в Поддържан резерват „Изгорялото гюне” и са съобразени с Плана за неговото управление.

Мерките за подобряване състоянието на местообитанието, които изпълняваме и демонстрираме  са:

При изпълнението на проекта сме стъпили на добрите практики по поддържане на местообитание 9560* в Кипър и Гърция, както и у нас. Успяхме на надградим техния опит. Резултатите от Проекта в местообитание 9560* Ендемични гори от хвойна в Поддържан резерват „Изгорялото гюне“ за периода от 2018 г. до 2022 г. ще намерите тук.

По проекта се извършва мониторинг

Наблюдава се за промяна във видовете растения, тяхното количество, състоянието на популацията на дървовидната хвойна; наличието, навлизането и разпространението на инвазивни чужди видове; въздействието от различни човешки дейности – паша, строителство, туризъм.

Мониторингът може да включи и наблюдение на други редки и застрашени видове животни и растения, които обитават местообитанието.

Наблюдаваме ефекта от дейностите за подобряване на състоянието на горите от дървовидна хвойна в поддържания резерват и върху ползите за благосъстоянието на хората и природата.

Ползвайте Ръководството с добри практики за поддържане на тревни и горски природни местообитания и начини за контрол и премахване на инвазивни чужди видове дървета и храсти. Ръководството е създадено в рамките на проекта и представя практическия опит на експертния екип. Методите са онагледени със снимки и схеми.

6510
Низинни сенокосни ливади

6210
Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик

9180*
Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове