За местообитанието

Местообитание 9560*, в България включва горите с дървовидна хвойна (Juniperus excelsa), известна и като гръцка или моливна. Те са сухолюбиви, сухоустойчиви съобщества от вечнозелени и листопадни храсталаци и ниски дървета, с богата тревна покривка. Срещат се само в райони със средиземноморски климат, при надморска височина между 100 и 400 м. Заемат предимно източни и южни склонове. Почвите са плитки, силно ерозирали и на много места с открити скални блокове, без почвената покривка.

Дървовидната хвойна е вечнозелено дърво, високо до 15 метра. Расте много бавно. Участва в местообитанието с 2 до 4-5 индивида на всеки десет дървета. Защитен вид е от Закона за биологичното разнообразие. Включен е в Червения списък на българските висши растения (2009) , в категорията „Уязвим“. Листата й са люсповидни, синкавозелени разположени срещуположно. Галбулите (шишарки, плодчета) са сферични с диаметър от 7 до 12 милиметра, отначало зелени, след узряване – тъмносини, покрити със сивосинкав восъчен налеп. „Цъфти“ март-април. Плодовете узряват на втората година.

Други дървесни видове в местообитанието са келяв габър, мъждрян, космат дъб, кукуч, бадемолистна круша. Храстите са предимно от драка и червена хвойна. Тревната растителност е много добре развита и разнообразна – главно с южен и източен произход.

В горите от дървовидна хвойна има много редки, застрашени и защитени растения, животни и гъби. От безгръбначните животни – голяма сага, лентокрилка. От гръбначните – леопардов смок, шипоопашата костенурка. Птици – голям маслинов присмехулник, червеногушо коприварче, орфеево коприварче, много от които са застрашени в цял свят.

Разпространени са растения, които се срещат само на Балканския полуостров и никъде другаде по света: жълт равнец, гръцка кръстатка, изящен карамфил, родопска мишовка, румелийски тръбоцвет.

Разпространение

Ендемични гори от хвойна са много рядко срещани в страните от Европейския съюз. Освен в България са разпространени  в Гърция, Италия, Испания, Кипър, Португалия и Франция. Местообитанието има 5 подтипа и обединява гори с участието на различни видове хвойна. Подтипът с дървовидна хвойна, се среща само в Албания, България, Гърция, Кипър и Република Македония. У нас е най-северното му разпространение.

Горите от дървовидна хвойна са ограничени само на две места, в България – Струмската долина и западни Родопи, на обща площ от 1160 ха. Най-голямото находище е в Кресненското дефиле. Най-представителните съобщества са в резерват „Тисата”.

В Родопите се среща в долината на р. Въча, южно от гр. Кричим, в Поддържан резерват „Изгорялото гюне”.  На югоизток от резервата, в землището на с. Скобелево е и Защитена местност „Козница”, обявена с цел опазване на най-голямото находище от дървовидна хвойна в Родопите. Много ограничено  се среща и по р. Чепеларска, южно от Асеновград, в Защитена местност „Находище на дървовидна хвойна”.

Карта на разпространение

Вижте схема на разпространение на местообитанието, според Червената книга на Република България

Състояние

Неслучайно по-голяма част от горите с дървовидна хвойна у нас са в защитени територии: Резерват „Тисата”, Поддържан резерват „Изгорялото гюне”, защитените местности „Моравска”, „Находище на дървовидна хвойна” и „Козница”.

Състоянието на местообитанието в Европейския съюз, е неблагоприятно-незадоволително или неблагоприятно-лошо. Затова е и приоритетно за опазване в Европейската екологична мрежа Натура 2000, съгласно приложенията към Директивата за местообитанията и Бернската конвенция и националния Закон за биологичното разнообразие. У нас 99% от местообитанието попада в защитените зони Кресна-Илинденци и  Родопи-Западни от мрежата Натура 2000. В Червената книга на Република България местообитанието е в категорията „Критично застрашено”.

Действие на проекта

Дейностите по проекта са в Поддържан резерват „Изгорялото гюне” и са съобразени с Плана за неговото управление.

Мерките за подобряване състоянието на местообитанието, които изпълняваме и демонстрираме  са:

Представяне на дейностите по проекта в местообитание 9560* Ендемични гори от хвойна през 2018 г. и 2019 г. ще намерите тук.

Добри практики по поддържане на местообитание 9560* има в Кипър и Гърция, както и у нас. Практиките от проекта в Поддържан резерват „Изгорялото гюне” можете да прочетете тук.

По проекта се извършва мониторинг

Наблюдава се за промяна във видовете растения, тяхното количество, състоянието на популацията на дървовидната хвойна; наличието, навлизането и разпространението на инвазивни чужди видове; въздействието от различни човешки дейности – паша, строителство, туризъм.

Мониторингът може да включи и наблюдение на други редки и застрашени видове животни и растения, които обитават местообитанието.

Наблюдаваме ефекта от дейностите за подобряване на състоянието на горите от дървовидна хвойна в поддържания резерват и върху ползите за благосъстоянието на хората и природата.

Ползвайте Ръководството с добри практики за поддържане на тревни и горски природни местообитания и начини за контрол и премахване на инвазивни чужди видове дървета и храсти. Ръководството е създадено в рамките на проекта и представя практическия опит на експертния екип. Методите са онагледени със снимки и схеми.

6510
Низинни сенокосни ливади

6210
Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик

9180*
Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове