За местообитанието

Местообитание 9180* Смесени гори от съюза Tilio-Acerion, върху сипеи и стръмни склонове, е представено от смесени широколистни гори, в които задължително има явор, липа и ясен. То най-често заема стръмни и отвесни скални склонове или сипеи. В Европа горите от този тип се срещат на силикатни скали, а в България – по-често на варовик. В зависимост от дървесните видове, влажността, наклона, изложението и основата се разграничават два подтипа на местообитанието:

  1. Влажни гори по сипеи и склонове – на сенчести места се формира влаголюбива растителност, с участие на хиркански клен, явор, планински ясен, планински бряст, планински явор (жешля) и др. В тревния етаж има мечи лук (левурда, див чесън), лепка, зловонен здравец, градско омайниче, обикновен волски език, обикновена коприва и др.
  2. Сухолюбиви гори по сипеи и склонове – на слънчеви сипеи се формира сухо- и топлолюбива горска растителност, с участие на дребнолистна и едролистна липа, обикновен габър, обикновена леска, различни видове дъб и тревните видове горска съсънка, лечебна иглика, лисичина, гъжва и др.

В местообитанието са срещат застрашени и защитени видове – растения, като планински явор (жешля), старопланинска власатка, родопски силивряк,  обикновен тис; гъби: розово-жълта рогачка; птици: среден пъстър кълвач, зелен кълвач, сив кълвач, горска дърволазка, горска зидарка, малък креслив орел, късопръст ястреб, малък орел, въртошийка, черен щъркел; прилепи – широкоух, полунощен, остроух нощник, голям подковонос, кафяво прилепче, прилеп на Сави и др.

Разпространение

Смесени гори с липа, явор и ясен се срещат в цяла Европа. Център на разпространение на това местообитание е континентална Европа. У нас тези  са разпространени в Стара планина, Родопи, Рила, Витоша, Осоговска и Лозенска планина, при надморска височина от 800 до 1400 м.

Проектът ще работи в местообитание 9180* в защитена зона „Централен Балкан”, която се припокрива с Национален парк „Централен Балкан”.  Дейностите по проекта се извършват и в двата подтипа на местообитанието.

Карта на разпространение

Вижте схема на разпространение на местообитанието, според Червената книга на Република България

Състояние

Общото природозащитно състояние на местообитанието в страните от Европейския съюз, включително България, е неблагоприятно-незадоволително или неблагоприятно-лошо. Затова местообитание 9180* е приоритетно за опазване в европейската екологична мрежа Натура 2000. Включено е в приложенията към Директивата за местообитанията и Бернската конвенция. В България е защитено според Закона за биологичното разнообразие. Включено е в Червената книга на Република България, в категорията „Застрашено”.

Местообитание 9180* е силно разпокъсано и с локализирано разпространение у нас. Това се дължи на естествена промяна на видовия състав (сукцесия), но и на човешка дейност – нерегламентирани и/или неправилно планирани сечи, опожаряване, строителство на електропроводи и пътища, замърсяване на въздуха.

Промените в климата влияят зле на влаголюбивите смесени гори от липа и явор. Те са чувствителни към намаляващата въздушна влажност и страдат от засушаването.

Действие на проекта

В рамките на Проекта се изпълняват дейности предвидени от Плана за управление на Национален парк „Централен Балкан” (2016 – 2025).

Мерките за подобряване на състоянието на местообитанието, които изпълняваме и демонстрираме са подчинени на една от основните дългосрочни цели на Плана “Да се съхрани естественото състояние на горските екосистеми и особено на естествените гори“ и включват:

Представяне на дейностите по проекта в местообитание 9180* Смесени гори от съюза Tilio-acerion през 2018 г. и 2019 г. ще намерите тук.

По проекта се извършва мониторинг

Основните параметри, които се наблюдават са: видов състав и възраст на дървесния етаж от клен, явор, планински ясен, планински бряст, дребнолистна липа, шестил и др.; навлизане и разпространение на инвазивни чужди видове; количество мъртва дървесина; редки и застрашени видове животни и растения, които обитават местообитанието; ефекта от дейностите върху знанията, отношението и поведението на заинтересованите страни към местообитание 9180*; ефекта от проекта върху благосъстоянието на хората и природата.

Ползвайте Ръководството с добри практики за поддържане на тревни и горски природни местообитания и начини за контрол и премахване на инвазивни чужди видове дървета и храсти. Ръководството е създадено в рамките на проекта и представя практическия опит на експертния екип. Методите са онагледени със снимки и схеми.

6510
Низинни сенокосни ливади

6210
Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик

9560*
Ендемични гори от Juniperus spp.