За природа свободна от инвазивни чужди растения

Дискусионен форум за споделяне на добри практики за опазване на ценни природни местообитания в Натура 2000 и препоръки за ограничаване на ИЧВ дървета и храсти

Дискусионна сесия 1: Заплахата от инвазивни чужди видове (ИЧВ) - политика на Европейския Съюз и на България за тяхното ограничаване и контрол. Задължения и предизвикателствата, които те поставят пред нас.

„ИЧВ – Прилагане на Регламента на ЕС относно предотвратяване и управление на въвеждане и разпространение на ИЧВ в България“ представя К. Стоянова, държ. експерт, Национална служба за защита на природата (НСЗП), МОСВ

„Пътища за навлизане на ИЧВ. Пример с водните екосистеми“ представя гл. ас. д-р М. Чунчукова, експерт екология, биоразнообразие и биоиндикация, АУ

„ИЧВ насекоми и въздействието им върху добивите в селското стопанство. Биологична борба“ представят С. Стаменова, гл. експерт, Централна лаборатория по карантина на растенията, БАБХ и проф. д-р В. Харизанова, АУ, ентомолог, експерт по растителна защита

„Събиране на данни за разпространението на ИЧВ чрез методите на гражданската наука“ представя д-р Т. Тричкова, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН, експерт ИЧВ и сладководни екосистеми

„Горска сертификация и ИЧВ“ представя инж. лесовъд Е. Комитов, Южно централно държавно предприятие

„Най-често срещани ИЧВ дървета и храсти“ представя Д. Ботева, Координатор за тревни местообитания, ФИП

Дискусионна сесия 2: Опазване и поддържане на ливади и пасища в тревни местообитания 6510 и 6210 и приоритетни горски местообитания 9560* и 9180*

„Мрежата Натура 2000 в България. Възможности за финансиране“ представя К. Стоянова, НСЗП, МОСВ

„Мерки от ПРСР за ограничаване на ИЧВ – Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) в помощ на земеделските стопани“ представя П. Куманова, главен секретар на НССЗ, експерт агроном

„Подпомагане на земеделските системи с висока природна стойност, в България“ представя В. Стефанова, експерт по агроекология и развитие на селските райони, Сдружение за териториален и екологичен просперитет

„Природна и икономическа стойност на тревните местообитания“ представя доц. д-р А. Севов, Декан на Факултет по агрономство в АУ, експерт по фуражно производство и ливадарство

„Управление и опазване на общинските пасища и ливади – опитът на общ. Карлово“ представя Н. Ташева, агроном, гл. експерт в отдел „Общинска собственост, земеделие и гори“, общ. Карлово

„Добри практики за подобряване на състоянието на ливади и пасища“ представя П. Киров, агроном, ФИП

„Природна стойност, екосистемни услуги, добри практики за поддържане на горско местообитание 9560* Ендемични гори от Juniperus spp.“ представя П. Пандърски, председател на Сдружение ЕкоФорум за Природата, преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски“, експерт еколог

„Възпроизводство на дървовидна хвойна и възстановяване на местообитание 9560*“ представя инж. лесовъд В. Станишева, Югозападно държавно предприятие

„Природна стойност, екосистемни услуги, добри практики за поддържане на местообитание 9180*“ и „Ефективни методи за премахване на ИЧВ дървета и храсти – важна част от поддържането на природните местообитания“ представя инж. В. Петров, координатор за горски местообитания, ФИП

Събитието включи

 • представяне на подходи за опазване на ценни тревни (ливади и пасища) и горски природни местообитания в НАТУРА 2000 и методи за контрол на инвазивни чужди видове растения;
 • дискусии между представители на всички заинтересовани от опазването и устойчивото ползване на биологичното разнообразие в България страни;
 • приемна, в която заинтересованите ще се срещнат и получат съвети от най-добрите специалисти в сектора;
 • състезание по знания за ИЧВ растения на студенти от Аграрен Университет;
 • изложба на постери за инвазивни чужди видове растения и животни, които застрашават природата ни, за ценни природни местообитания и др.

Участници

 • експерти от МОСВ, ИАОС, регионални инспекции по околна среда, дирекции на национални и природни паркове; МЗм, ДФЗ, БАБХ, НССЗ, областни дирекции „Земеделие“, общински служби „Земеделие“; ИАГ, ДПП, държавни горски предприятия; общински администрации и всички други институции с отговорности и интереси по темите на Форума;
 • академични, образователни институции и музеи: експерти, преподаватели и студенти от ИБЕИ на БАН, АУ-Пловдив, Пловдивски Университет, Софийски Университет, ЛТУ, ПГАСГ- Пловдив, НПНМ в София и Природонаучен музей в Пловдив и др.;
 • асоциации и сдружения на собственици и ползватели на пасища и ливади;
 • собственици и ползватели на пасища и ливади;
 • неправителствени организации;
 • широката общественост;
 • медии.

За проекта

Форумът е част от проект на Фондация „Информация и природозащита” (ФИП), съфинансиран от Програма LIFE на Европейската комисия, с асоциирани бенефициенти  Сдружение „ЕкоФорум за природата“ и ФБЗ „Биоселена“ (от октомври 2017 до март 2020 г.)

В рамките на Проекта бяха проведени консервационни мероприятия за поддържане и подобряване на състоянието на четири природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000: Местообитание 9180* Смесени гори от съюза TilioAcerion, върху сипеи и стръмни склонове, Местообитание 9560* ендемични гори от дървовидна хвойна (Juniperus excelsa); 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик и 6510 Низинни сенокосни ливади

Успяхме:

 • да подобрим състоянието на целевите местообитания, включително да премахнем и/или намалим риска за навлизане на ИЧВ растения в тях;
 • да разработим програми и материали и проведем обучения за основни целеви групи;
 • да създадем и разпространим поредица от информации за медиите, плакати, листовки;
 • да провеждаме редовна кампания във Фейсбук, и поддържаме интернет сайт;
 • съвместно с НСЗП да публикуваме статии със снимки за всички десет най-опасни за страната ни ИЧВ растения, както и на няколко от тези, които застрашават страните от ЕС, на специалната страница в интернет сайта на МОСВ;
 • да създадем Наръчник за контрол на ИЧВ и консервационни програми за четирите целеви местообитания на проекта.

Програма

9:30 – 10:00Регистрация на участниците
10:00 – 10:20Официално откриване на Форума:
• Ръководство на Министерство на околната среда и водите (МОСВ)
• Ректор на АУ, Проф. Христина Янчева
• Председател на Фондация „Информация и природозащита“ (ФИП)
10:20 – 12:00 Дискусионна сесия 1: Заплахата от инвазивни чужди видове (ИЧВ) - политика на Европейския Съюз и на България за тяхното ограничаване и контрол. Задължения и предизвикателствата, които те поставят пред нас.

• ИЧВ - Прилагане на Регламента на ЕС относно предотвратяване и управление на въвеждане и разпространение на ИЧВ в България
К. Стоянова, държ. експерт, Национална служба за защита на природата (НСЗП), МОСВ

• Пътища за навлизане на ИЧВ. Пример с водните екосистеми
Гл. ас. д-р М. Чунчукова, експерт екология, биоразнообразие и биоиндикация, АУ

• ИЧВ насекоми и въздействието им върху добивите в селското стопанство. Биологична борба.
С. Стаменова, гл. експерт, Централна лаборатория по карантина на растенията, БАБХ
Проф. Д-р В. Харизанова, АУ, ентомолог, експерт по растителна защита

• Събиране на данни за разпространението на ИЧВ чрез методите на гражданската наука
Д-р Т. Тричкова, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН, експерт ИЧВ и сладководни екосистеми

• Горска сертификация и ИЧВ
Инж. лесовъд Е. Комитов, Южно централно държавно предприятие

• Най-често срещани ИЧВ дървета и храсти
Д. Ботева, Координатор за тревни местообитания, ФИП

Обсъждане за: кои са пътищата за навлизането на ИЧВ и как да ги ограничим; какви са щетите от тях; как специалисти и неспециалисти могат да участват в борбата с ИЧВ; как да ги разпознаваме; какви мерки се прилагат в горското стопанство.
12:00 – 13:30Дискусионна сесия 2: Опазване и поддържане на ливади и пасища в тревни местообитания 6510 и 6210 и приоритетни горски местообитания 9560* и 9180*

• Мрежата Натура 2000 в България. Възможности за финансиране.
К. Стоянова, НСЗП, МОСВ

• Мерки от ПРСР за ограничаване на ИЧВ - Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) в помощ на земеделските стопани
П. Куманова, Главен секретар на НССЗ, експерт агроном

• Подпомагане на земеделските системи с висока природна стойност, в България
В. Стефанова, експерт по агроекология и развитие на селските райони, Сдружение за териториален и екологичен просперитет

• Природна и икономическа стойност на тревните местообитания
Доц. д-р А. Севов, Декан на Факултет по Агрономство в АУ, експерт по фуражно производство и ливадарство

• Управление и опазване на общинските пасища и ливади - опита на общ. Карлово
Н. Ташева, агроном, гл. Експерт в Отдел „Общинска собственост, земеделие и гори“, общ. Карлово
13:30 – 14:30Обедна почивка
14:30 – 15:30Дискусионна сесия 2: Опазване и поддържане на ливади и пасища в тревни местообитания 6510 и 6210 и приоритетни горски местообитания 9560* и 9180*

• Добри практики за подобряване на състоянието на ливади и пасища
П. Киров, агроном, ФИП

• Природна стойност, екосистемни услуги, добри практики за поддържане на горско местообитание 9560* Ендемични гори от Juniperus spp.
П. Пандърски, председател на Сдружение ЕкоФорум за Природата, преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски“, експерт еколог

• Възпроизводство на дървовидна хвойна и възстановяване на местообитание 9560*
Инж. лесовъд В. Станишева, Югозападно държавно предприятие

• Природна стойност, екосистемни услуги, добри практики за поддържане на местообитание 9180*
• Ефективни методи за премахване на ИЧВ дървета и храсти – важна част от поддържането на природните местообитания - РЪКОВОДСТВО
Инж. В. Петров, Координатор за горски местообитания, ФИП

• Представяне на база данни с добри практики за управление и опазване на горите създадена по проект LIFE GoProFor (LIFE17 GIE/IT/000561)
Серена Корезола, Координатор проект

Обсъждане за: има ли финансиране за опазване на природните местообитания; защо и как да ги поддържаме в добро състояние; какво ни е нужно, за да бъдем ефективни; как да управляваме устойчиво пасищата и ливадите в Натура 2000; какви успешни практики за поддържане на горски местообитания съществуват, как да ги предпазим от ИЧВ дървета и храсти

Формулиране на идеи и предложения за поддържане на тревни и горски местообитания в Натура 2000 и контрол на ИЧВ, които да бъдат внесени в отговорните институции
17:00Закриване на Форума