За природа свободна от инвазивни чужди растения

Дискусионен форум за споделяне на добри практики за опазване на ценни природни местообитания в Натура 2000 и препоръки за ограничаване на ИЧВ дървета и храсти

10 юни 2022 г

9:30-18:00 ч

Аграрен университет Пловдив

Събитието ще включва

 • представяне на подходи за опазване на ценни тревни (ливади и пасища) и горски природни местообитания в НАТУРА 2000 и методи за контрол на инвазивни чужди видове растения;
 • дискусии на „кръгла маса” между представители на всички заинтересовани от опазването и устойчивото ползване на биологичното разнообразие в България страни;
 • приемна, в която заинтересованите ще се срещнат и получат съвети от най-добрите специалисти в сектора;
 • състезание по знания за ИЧВ растения на студенти от Аграрен Университет;
 • изложба на постери за инвазивни чужди видове растения и животни, които застрашават природата ни, за ценни природни местообитания и др.;
 • възможност за запознаване с ИЧВ растения „на живо“ в двора на Университета.

Участници

 • експерти от МОСВ, ИАОС, регионални инспекции по околна среда, дирекции на национални и природни паркове; МЗм, ДФЗ, БАБХ, НССЗ, областни дирекции „Земеделие“, общински служби „Земеделие“; ИАГ, ДПП, държавни горски предприятия; общински администрации и всички други институции с отговорности и интереси по темите на Форума;
 • академични, образователни институции и музеи: експерти, преподаватели и студенти от ИБЕИ на БАН, АУ-Пловдив, Пловдивски Университет, Софийски Университет, ЛТУ, ПГАСГ- Пловдив, НПНМ в София и Природонаучен музей в Пловдив и др.;
 • асоциации и сдружения на собственици и ползватели на пасища и ливади;
 • собственици и ползватели на пасища и ливади;
 • неправителствени организации;
 • широката общественост;
 • медии.

За проекта

Форумът е част от проект на Фондация „Информация и природозащита” (ФИП), съфинансиран от Програма LIFE на Европейската комисия, с асоциирани бенефициенти  Сдружение „ЕкоФорум за природата“ и ФБЗ „Биоселена“ (от октомври 2017 до март 2020 г.)

В рамките на Проекта бяха проведени консервационни мероприятия за поддържане и подобряване на състоянието на четири природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000: Местообитание 9180* Смесени гори от съюза TilioAcerion, върху сипеи и стръмни склонове, Местообитание 9560* ендемични гори от дървовидна хвойна (Juniperus excelsa); 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик и 6510 Низинни сенокосни ливади

Успяхме:

 • да подобрим състоянието на целевите местообитания, включително да премахнем и/или намалим риска за навлизане на ИЧВ растения в тях;
 • да разработим програми и материали и проведем обучения за основни целеви групи;
 • да създадем и разпространим поредица от информации за медиите, плакати, листовки;
 • да провеждаме редовна кампания във Фейсбук, и поддържаме интернет сайт;
 • съвместно с НСЗП да публикуваме статии със снимки за всички десет най-опасни за страната ни ИЧВ растения, както и на няколко от тези, които застрашават страните от ЕС, на специалната страница в интернет сайта на МОСВ;
 • да създадем Наръчник за контрол на ИЧВ и консервационни програми за четирите целеви местообитания на проекта.

Програма

(предварителна, предстои да бъде потвърдена)

10:00 – 10:20Официално откриване на Форума:
• Министър Борислав Сандов
• Ректор на АУ, Проф. Христина Янчева
• Председател на ФИП
10:20 – 11:20 Сесия 1. ИЧВ растения в България и прилагане на Регламент 1143/2014

• Най-често срещани ИЧВ дървета и храсти в ливадите, пасищата и горите.
• Ефективни методи за премахване на ИЧВ дървета и храсти.
• Изисквания и предизвикателства при прилагането на Регламент 1143/2014, на ЕС, за ИЧВ.
• Събиране на данни за разпространението на ИЧВ чрез методите на гражданската наука.
• Какво предстои в управлението на ИЧВ в България?
• Дискусия.
11:20 – 11:40Кафе пауза - кетъринг
11:40 – 13:00Сесия 2. Опазване и поддържане на ливади и пасища (тревни местообитания 6510 и 6210) и приоритетни горски местообитания 9560* и 9180*

• Природната и икономическа стойност на тревните местообитания:
- Добри практики и резултати за подобряване състоянието и мониторинг на ливадите и пасищата;
- Управление и опазване на общинските пасища и ливади - представяне на опита на ОбА Карлово.
• Природна стойност и екосистемни услуги на горски местообитания 9560* и 9180*.
• Добри практики и резултати от тях за подобряване състоянието на горските местообитания.
• Предизвикателствата при размножаване на дървовидна хвойна (Juniperus excelsa).
• Финансиране на поддържането на тревните и на горските местообитания – СПРЗСР, ПОС, ДБ. Какви субсидии могат да получат ползвателите за опазване на биологичното разнообразие в тревните и горските местообитания?
13:00 – 14:00Обедна почивка

Демонстрация на на ИЧВ растения и методи за премахване
КРЪГЛИ МАСИ
14:00 – 15:00
Паралелни сесии
Дискусии по тематични групи – тревни и горски местообитания

Сесия 3. Проблеми при стопанисването и управлението на тревните местообитания и стъпки за тяхното решаване (вкл. ИЧВ растения)

Представяне и обсъждане на проблеми при стопанисването и опазването на тревните местообитания:
• труден достъп до информация за разпространението и границите на природните местообитания;
• кратък срок на наемане на общински пасища;
• неограничено ползване на пасищата след окосяване и контрол на пасищното натоварване;
• липса на механизъм за ползване на общински пасища от ЗП от друга община;
• капацитет за мониторинг на състоянието;
• информация за разрешените за ползване продукти за растителна защита и подхранване в зоните по Натура 2000;
• информация за ИЧВ и методите за борба с тях.

Сесия 4. Проблеми при стопанисването и управлението на горските местообитания и стъпки за тяхното решаване

Представяне и обсъждане на проблеми при стопанисването и опазването на горските местообитания в зоните от Натура 2000 (вкл. ИЧВ растения)
• труден достъп до информация за разпространението и границите на природните местообитания;
• липса на опит за поддържане на горските местообитания;
• липса на информация за ИЧВ и методите за борба с тях и др.
15:00 – 15:30Представяне на изводите от дискусиите
15:30Закриване на конферентната част
15:30 – 15:45Кафе пауза – кетъринг
15:45 – TBD„Най-коварният нашественик от инвазивните чужди растения в България“ – резултати от състезание сред студентите от АУ – награждаване.
15:30-18:00Приемни („отворени врати“), за консултации с експерти по контрол на ИЧВ за фермери, управители и собственици на земи и други заинтересовани.

Регистрационна форма

за участие във Форума

  Име и фамилия*

  Ел. поща*

  Телефон

  Организация

  Професия/сфера на дейност

  Какво бихте искали да научите на Форума?

  Бихте ли потърсили консултация с експерти по време на Форума, за проблеми с ИЧВ или опазването и поддържането на местата, в които работите?

  Ако отговорът ви на предишния въпрос е „да“, моля споделете какво Ви притеснява, за да осигурим присъствието на експерти, които да Ви консултират по време на Форума.