Пряко отговорни за опазването, поддържането и възстановяването на местообитанието са Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан” и Министерството на околната среда и водите.

Отношение към опазване на местообитанието имат:

  • НЕК Предприятие ВЕЦ група „Тъжа”
  • Южно централно държавно горско предприятие и неговите горски и ловни стопанства в района
  • Общинските администрации
  • Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”
  • Местните общности и др.

Дейности по проекта

Тук очаквайте текуща информация за дейностите по проекта свързани с местообитание 9180* Смесени гори от съюза Tilio-acerion и получените резултати.