Пряко отговорни за опазването, поддържането и възстановяването на местообитанието са Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан” и Министерството на околната среда и водите.

Отношение към опазване на местообитанието имат:

  • НЕК Предприятие ВЕЦ група „Тъжа”
  • Южно централно държавно горско предприятие и неговите горски и ловни стопанства в района
  • Общинските администрации
  • Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”
  • Местните общности и др.

Дейности по проекта

Представяне на дейностите за подобряване състоянието на местообитание 9180* Смесени гори от съюза Tilio-acerion през 2018 г. и 2019 г. ще намерите в рубрика „Опазване”.

В рамките на Проекта, съвместно с експерти и ръководството на Национален парк „Централен Балкан“, разработихме Програма за опазване на местообитание 9180* Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове в ЗЗ BG0000494 „Централен Балкан“ (2023-2028 г.). Предвидените дейности са съгласувани с всички институции и организации, които имат отговорности на територията, в това число и бенефициантите на проекта.