Пряко отговорни за опазването, поддържането и възстановяването на местообитанието са Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан” и Министерството на околната среда и водите.

Отношение към опазване на местообитанието имат:

  • НЕК Предприятие ВЕЦ група „Тъжа”
  • Южно централно държавно горско предприятие и неговите горски и ловни стопанства в района
  • Общинските администрации
  • Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”
  • Местните общности и др.

Дейности по проекта

Очаквайте текуща информация за дейностите за съвместното управление на  местообитание 9180* Смесени гори от съюза Tilio-acerion.

Представяне на дейностите за подобряване състоянието на местообитание 9180* Смесени гори от съюза Tilio-acerion през 2018 г. и 2019 г. ще намерите в рубрика „Опазване”.