Привличане на подкрепа за опазването на местообитания 6510 Низинни сенокосни ливади, 9180* Смесени гори от липа и явор (Tilio-Acerion), върху сипеи и стръмни склонове и 9560* Ендемични гори от хвойна (Juniperus spp.).

Единствено с участието на всички отговорни институции и съдействието на местните общности е възможно да бъдат постигнати целите на Директива 92/43 за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна. Затова идентифицирахме всички заинтересовани страни за трите местообитания, в три защитени зони от Натура 2000, от които зависи подобряване на природозащитното им състояние и дългосрочното им поддържане свободни от инвазивни чужди видове растения. Определени са и целевите групи, които да бъдат информирани за дейностите и резултатите от проекта, така че моделът за съвместно управление да бъде споделен и приложен в други райони на страната.

Преди да създадем този сайт, в страната напълно липсваше надежден източник на полезна и популярна информация за борбата с ИЧВ. Отсъстваше и всякакъв достъп до конкретни примери за успешно справяне с ИЧВ. Поставихме си за цел да запълним празнината и да спечелим доверието на всички заинтересовани, за да им бъдем полезни във всяко тяхно начинание, свързано с избраните местообитания и предпазването им от ИЧВ.

Създаваме и разпространяваме следните материали за местните общности и власти, за отговорните организации и институции: плакати, листовки, информационни табла, съобщения за медиите.

Провеждаме пресконференции, за да популяризираме мерките и начините за опазване на местообитанията и борбата с инвазивните чужди растения.

Абонирайте се, за да получавате нашия бюлетин с интересна информация за местообитанията!